1967 - Volkswagen Beetle bumpers 1975 and onwards by stainless steel (VW Käfer Stoßfänger satz ab 1975) One set includes: 1 front bumper, 1 rear bumper and mounting kit (bolts and nuts). Bumper is copied f - £10


C?n tru?c Volkswagen Beetle 1975 tr? di b?ng thép không g?
 (VW Käfer Stoßfänger satz ab 1975)
M?t b? bao g?m:
1 c?n tru?c, 1 c?n sau và b? l?p (bu lông, dai ?c).
C?n tru?c du?c sao chép t? hình dáng, kích thu?c ban d?u và hoàn toàn có th? so sánh v?i ?p lung nguyên b?n.
C?n tru?c du?c làm t? thép không g? 304 (không bao gi? r? sét, ngay c? ? nhi?t d? khác nhau), d? dày 2 mm. Sau khi c?n xe hoàn thi?n s? du?c dánh bóng d? có d? bóng cao. Nó trông gi?ng nhu crom. M?t trong c?a c?n du?c son nhi?u l?p nên m?n và d?p hon.
Vui lòng xem t?i web c?a tôi: https://bumperautomobile.com/vw-beetle-bumpers-1975-and-onwards.html
Ngoài ?p c?n này cho lo?i VW Beetle 1975, mình còn có ?p c?n cho VW Beetle (1955-1972), Beetle Split, VW Karmann Ghia, Type 3, Type 34…
Các m?u xe b?i thu hi?n nay chúng tôi có: Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph…
Hon th? n?a, chúng tôi luôn mong mu?n phát tri?n thêm nhi?u m?u mã m?i. Vì v?y chúng tôi dang tìm ki?m m?u t? b?t k? khách hàng nào có th? h?p tác v?i chúng tôi d? m? r?ng m?t s? lo?i s?n ph?m b?ng thép không g?, cao su, thép, nhôm, d?ng, crom nhu c?n, ?p, khung bi?n s?, ph? tùng xe c?, xe hi?n d?i , D?ng c? inox cho phòng t?m cao c?p, Linh ki?n inox cho bàn gh? cao c?p      
S? l?a ch?n cho chi?c xe c?a b?n: sang tr?ng – d?ng c?p. N?u b?n c?n c?n cho xe c? di?n nào vui lòng liên h?.
Chúng tôi có th? h? tr? b?n: b?i thuautomobile.com, c?n xe VW Beetle 1975 tr? di, VW Käfer Stoßfänger satz ab 1975
Email: [[email protected]][email protected][/email] , [email protected]
Web: http://www.bumperautomobile.com
Facebook:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100052078128952
Instagram: https://www.instagram.com/alilieu_/
WhatsApp: +84812842228; +84948.7272.86
 
 
 

 

Advertiser Info

Username: ali
Joined: 5/28/2008 9:34:21 AM
Advert Posted: 1/4/2024 11:14:03 AM

Views

This advert has been viewed 115 time(s).

View all adverts from this user

Contact this advertiser
 

Other ads from this seller

1955 - Bumpers VW Beetle blade style (-1972) by stainless steel
£1
1956 - Bumper Volkswagen Karmann Ghia US type (1955 – 1966) by stai
£1
1955 - Bumpers VW Beetle blade style (-1972) by stainless steel
£1
1957 - Volkswagen Split Screen T1 bus from 1950- bumpers
£ask


Back